IV. Uluslararası Assam İslam Birliği Kongre Bildirgesi

IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRE BİLDİRGESİ

(12 Aralık 2020)

 

 1. AMAÇ 

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA, yani “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanması ile mümkün olabileceğini idrak eden ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ “ASSAM”, bu hedefe ulaşmak için;

 • Acilen İslâm Birliğinin usul ve esaslarının tespit ve koordinesi için her İslâm Ülkesinin Kabinesinde “İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIĞININ” ihdası ve daimi faaliyet gösterecek, İslâm Ülkelerinin nüfusları ile orantılı miktardaki temsilcilerin bulunacağı “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSUNUN” kurulmasına;
 • İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesine;
 • Harp silah, araç ve teçhizatında bağımlılıktan kurtulmasını sağlayacak ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN sağlanmasına;
 • Ortak dış tehditlere karşı ORTAK SAVUNMA sisteminin organize edilmesine;
 • İÇ GÜVENLİK ve DIŞ POLİTİKANIN bir merkezden yürütülmesine,
 • Dünyada ve İslâm Coğrafyasında Adaletin tesisi için ORTAK ADALET sisteminin inşa edilmesine,

İmkân verecek bir mevzuatın ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

EK-A

 1. GENEL

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil ederken, Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %65’ine, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;  Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir jeopolitik değere sahip bulunmaktadır. (EK-A)

2020 verilerine göre iki trilyon 175 milyar dolar olan yıllık dünya savunma harcamasında birinci sırayı 750 milyar dolarla ABD alırken, ikinci sırayı 244,286 milyar dolarla 61 İslâm ülkesi almaktadır. İslâm Dünyasının arkasından, 237 milyar dolarla ÇİN üçüncü, 67,6 Milyar Dolarla Suudi Arabistan Dördüncü, 61 Milyar Dolarla Hindistan beşinci,  55,1 Milyar Dolarla İngiltere altıncı, 50 Milyar Dolarla Almanya yedinci, 49 Milyar Dolarla Japonya sekizinci, 48 Milyar Dolarla Rusya dokuzuncu, 44 Milyar Dolarla Güney Kore onuncu, 41,5 milyar dolarla Fransa on birinci, 27,8 Milyar Dolarla Brezilya ve İtalya on ikinci, 26 Milyar Dolarla Avustralya on üçüncü, 20 Milyar Dolarla İsrail on dördüncü, 19,6 Milyar Dolarla İran on beşinci ve 19 Milyar Dolarla Türkiye on altıncı sırayı almaktadır. İslâm Dünyası, 8.868.550 asker, 29.934 tank, 99.726 zırhlı araç, 16.789 top ve 2.638 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.494 savaş uçağı ve 4.030 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İslâm Dünyası Savunma bütçesi, harp silah, araç ve gereç sayısı dikkate alındığında Dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

 

 1. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI

ASSAM, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’i Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

İslâm Birliğinin Teşekkül edebilmesi için;

 1. İslâm Akidesi, teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmalıdır.
 2. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, İslâm birliğinin kurulmasına istekli ülkelerin bakanlar kurullarında “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğu kabul edilmelidir.
 3. İslâm Birliğinin ilk adımının “İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanılmalıdır.
 4. Federal yapıya kavuşturulması tasavvur edilen dokuz coğrafi bölgenin her birinden birer DEVLETİN ortak iradesi ile “ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ” teşekkül ettirilebilmelidir.
 5. İslâm Birliğine katılma talebinde bulunacak yeni devletlerin kabulüne, İslâm Ülkeleri Parlamentosunun salt çoğunluğu ile karar verilmelidir.
 6. Müslüman Devletler, “İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar verebilmelidir.
 7. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile uygulamaya sokulmalıdır.

 

EK-B

 1. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET ALANLARI 

ASSAM;

 1. ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu beş ana faaliyet alanından, (Adalet, Savunma, Savunma Sanayi, İçişleri, Dışişleri) 
 2. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanından, (Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma ve Denizcilik, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Kültür ve Turizm)
 3. Milli devletler de on faaliyet alanından (Eğitim, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Çevre Şehircilik)

Sorumlu olacak şekilde bir İslâm Birliğinin kurulabileceğini tasavvur etmektedir

EK-D

 1. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI

ASSAM;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulması için, ASSAM;

 1. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
 2. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
 3. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
 4. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
 5. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
 6. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
 7. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
 8. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
 9. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
 10. İslâm Ülkeleri arasında “Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların” yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini,
 11. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,

Gerekli görmektedir.

 1. İSLAM ÜLKELERİ ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ TASAVVURU

 ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, Savunma Sanayi Ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı, yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır.

EK-E

 

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINA bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmalıdır.

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINCA; Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ANA YÜKLENİCİLER “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na tahsis edilmeli; ALT YÜKLENİCİLER de, “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları” tarafından kendilerine bağlı Milli Devletlere (tahsis edilen Savunma Sanayi Ürünleri ile ilgili) taksim edilmelidir.

Bölgesel Federasyonlar ve Milli Devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterleri çıkarılmalıdır.

Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Üretimi ile ilgili AR-GE, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON, AKREDİTASYON, KODİFİKASYON ve BAKIM ONARIM merkezleri teşkil edilmelidir.

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ile bilimsel araştırma kapsamında Parçacık Hızlandırma Merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır.

Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmelidir.

Savunma Sanayi Ürün envanteri, İhtiyaçların tespiti, Depolama ve Dağıtımı ile Yenileştirme, Modernizasyon, HEK-MAL’e (Hurda – Enkaz - Köhne Malzemeye) ayırma, Geri Kazanım ve Dönüşüm Faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığınca Merkezden yönetilmelidir.

 

 1. ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU 

 

EK-F

ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

SAVUNMA BAKANLIĞININ;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

Taslak İslâm Ülkeleri Konfederasyon Anayasanın 117. Maddesinde yer aldığı şekli ile; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında, Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “KONFEDERAL CUMHURİYET GÜVENLİK KONSEYİNİN” oluşturulması tasavvur edilmektedir.

MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARININ Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış; (EK-G, EK-H)

 

EK-G

EK-H

 

a. MUHARİP VE MUHAREBE DESTEK UNSURU OLARAK;

 1. Kara Kuvvetlerinde 36 Kolordu Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetlerinde: Üç Donanma, Üç Filo ve Üç Boğaz Komutanlığı,
 3. Hava Kuvvetlerinde; Dokuz adet Stratejik, Dokuz adet Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile Dokuz adet Füze Komutanlığı,
 4. Hava Savunma Komutanlığında; Dokuz adet Radar Üs Komutanlığı ile Dokuz adet Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 5. Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; Dokuz adet Siber Güvenlik ve Dokuz adet Elektronik Harp Komutanlığı,

Kurulması tasavvur edilmektedir.

b. MUHAREBE HİZMET DESTEK UNSURU OLARAK DA;

 1. Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Lojistik Destek Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de Dörder adet Eğitim Komutanlığı,
 3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında Dokuz Adet Üs ve Meydan komutanlığı,

  Kurulması tasavvur edilmektedir.

 c. FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyon Coğrafyasındaki Muharip, Muharebe Destek, Muharebe Hizmet Destek Komutanlıkları ve bağlıları, Bölgesel İslâm Federasyonları Müşterek Harekât Komutanlıklarının Harekât Kontrolüne Tahsis edilmelidir. (EK-I)

İslam Dünyasına, “ASRİKA İslam Devletleri Birliği” ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ sunmak üzere, müteakip yıllarda:

 1. Müşterek Dış Politika,
 2. Müşterek Adalet Sistemi,
 3. Ortak İç Güvenlik Sistemi

ANA TEMALI, ULUSLARARASI ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanması tasavvur edilmektedir.

 

ASSAM YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ                     Mehmet ZELKA                  Gürcan ONAT

 

Ali COŞAR                                      Ersan ERGÜR                     Reşat FİDAN

 

A.K. Melih TANRIVERDİ            Sabri BALAMAN                 M. Emin KOÇAK

 

 

EKLER:

EK-A: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU COĞRAFYA

EK-B: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONA BAĞLI BÖLGESEL FEDERAL DEVLETLER

EK-C: İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

EK-D: KONFEDERASYON-FEDERASYON-MİLLİ DEVLETLER FAALİYET ALANLARI

EK-E: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYON SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI

EK-F: ASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

EK-G: ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU

EK-H: FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HRK. KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET-KURUM VE BİRLİKLER

EK-IASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONUNA BAĞLI FEDERAL BÖLGELER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE BAĞLILARI

Last modified on 01 Şub 2021

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.