İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE

BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı)
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021)
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. ([i]

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii]) 

Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (International Union of Muslim Scholars) IUMS’nin iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde ikinci kongre deklarasyonu hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre sonuç deklarasyonu ([v]) ve bildiri özetleri ([vi]) ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası STK Birliği iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde pandemi tedbirleri kapsamında video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 15 İslam Ülkesinden 28 Akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi ([vii]) ve Bildiri Özetleri ([viii]) ile Bildiri Tam Metin Kitabı ([ix]) ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

5’inci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İDSB İslam Dünyası STK Birliği ve Pakistan CASS Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi iştirakiyle İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılacaktır.

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla iş birliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarına (Dünya Nüfusunun %24,1’i), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %20,6’sına) sahip olan 61 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da El Kaide; Nijerya’da Boko Haram, Orta Afrika’da Anti Balaka, Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PDY, Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 Milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. ([x]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3.645.140), Irak (242.163), Ürdün (662.790), Mısır (130.577), Lübnan (865.531) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (31.657) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xi])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Kongremiz İstanbul’da, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri” ana teması altında incelenecektir.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir. 

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küreselleşme ve Toplumlara Etkileri
 3. Küresel Güçlerin İslam Ülkeleri Üzerindeki Emelleri ve İzledikleri Dış Politika Stratejileri
  1. İslamofobi
  2. Doğu Türkistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  3. Keşmir Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  4. Afganistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  5. Filistin Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  6. Lübnan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  7. Yemen Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  8. Irak Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  9. Suriye Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  10. Libya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  11. Sudan-Etiyopya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  12. KKTC ve Doğu Akdeniz Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  13. Müslüman Afrika Ülkeleri Üzerinde Küresel Güçlerin İzledikleri Politikalar
 4.  İslam Ülkelerenin Aralarındaki Sorunlar
  1. BAE-Yemen
  2. Suudi Arabistan-Yemen
  3. İran-Yemen
  4. Mısır-Libya
  5. Katar-Körfez Ülkeleri
  6. Cezayir-Fas-Batı Sahra Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
 5. İslam Ülkelerinin Uluslararası Sorunlarını Çözebilecek Kuruluşlar, Etkinlikleri ve Yetkinlikleri
  1. İslam İş Birliği Teşkilatı
  2. Arap Birliği
  3. Afrika Birliği
  4. Türk Konseyi
 1. İslam Ülkelerinin Müşterek ve Münferit Sorunlarının Çözümünde Uygulanmasına İhtiyaç Duyulan Müesselerin Oluşum Esas ve Prensipleri
 2. Mutasavver ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonunun Dış Politika Esas ve Prensipleri

  

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ
KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi                  : 30 Temmuz 2021
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu        : 30 Ağustos 2021
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi  : 30 Eylül 2021
 4. KONGRE TARİHİ                              : 18-19 Aralık 2021

 

EKLER :

EK: -A: IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BİLDİRGESİ-12.12. 2020

([i]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

([ii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

([iii]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

([iv]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

([v]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

([vi]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

([vii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/kongre-bildirgesi.html

([viii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-20.html

([ix])https://assamcongress.com/images/4.Kongre/20210128%204._Uluslararasi_ASSAM_Islam_Birligi_Kongresi_Bildiri_Tam_Metin_Kitabi.pdf

([x]) https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

([xi]) https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.