7'NCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ: MODEL ASRİKA KONFEDERASYONU ADALET SİSTEMİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri’nin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri’nin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022 yılında gerçekleştirilen ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan ve bu yıl uygulanacak ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı)
 5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021-Yapıldı)
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2022-Yapıldı)
 7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esasların Tespiti (2023)

şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongresi’ne 27 İslâm ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır[[i]]

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. [[ii]]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm ülkeleri konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır[[iii]]

Kongremizin ikincisi yine ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği’nin (IUMS / International Union of Muslim Scholars) iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’ne; 29 İslam ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Kongre WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci kongrede sunulan bildiriler ve Kongre Sonuç Raporu dikkate alınarak, Birinci Kongre Bildirgesi’ni de kapsayacak şekilde İkinci Kongre Bildirgesi hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır. [[iv]]

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’ne 45 İslam ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre Sonuç Bildirgesi [[v]] ve Bildiri Özetleri [[vi]] ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “Model ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 15 İslam ülkesinden 28 akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[vii]] ve Bildiri Özetleri [[viii]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[ix]] ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti “Model ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 19 İslam ülkesinden 37 akademisyen 39 bildiri sunmuştur. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kongre Bildirgeleri’ni de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[x]] ve Bildiri Özetleri [[xi]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[xii]ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

Altıncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongremiz 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası STK Birliği (İDSB), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştirakiyle İslâm Birliği için “Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti” ana konusunda “Model ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu” temasıyla yapılmıştır.

Altıncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 16 İslam ülkesinden 34 akademisyen tarafından 32 bildiri sunulmuştur. Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Kongre Bildirgeleri’ni de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[xiii]] ve Bildiri Özetleri [[xiv]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[xv]ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde yapılması planlanan ilk serinin sonuncusu olacak kongremiz bu yıl video konferans yöntemi ile Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (FSMVÜ İİF) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştiraki ile çevrimiçi olarak 23-24 Aralık tarihinde ve İslâm Dünyası STK’larıyla iş birliği halinde yapılacaktır. 2024 yılında başlayıp müteakip yıllarda devam edecek İKİNCİ SERİ ASSAM KONGRELERİ’nin, İSLAM COĞRAFYASININ SORUNLU BÖLGELERİNDEKİ KRİZLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ sunmak üzere yapılması tasarlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayınlanacaktır. Bildiriler hakem sürecinden geçmek şartıyla elektronik ortamda ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi’de (ASSAM-UHAD) yayınlanabilecektir. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinden bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli Dergimizde (UHAD) yayınlatmak isteyenlerin, hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları[xvi] ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli derginin linki aşağıdadır.[xvii] Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB sitesinde yayınlanacaktır.

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Dünya üzerindeki 206 devletin 57’sine (Üye sayısının %27’si) 7.916.525.000 milyarlık dünya nüfusunun 1.859.779.580 milyarına (Dünya nüfusunun %23,49’ü), 150 milyon km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon km2’sini (Dünya karalarının %20,6’sıde 57 İslâm ülkesinin sahip olduğu İslâm coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan,
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab el-Mendeb, Hürmüz, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalı’nı kontrol eden,
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizi’ne kıyıları olan,
 • Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına; Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 • Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği coğrafyasında İslâm dünyası, her bir İslam ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşı’nın alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. ([xviii]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli mülteciler Türkiye (3.388.698), Irak (262.218), Ürdün (660.605), Mısır (145.157), Lübnan (805.326) ve Kuzey Afrika’da diğer ülkelere (41.742) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xix])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (hibrit savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam coğrafyasını ele geçirmek için İslam ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

YEDİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ

Kongremiz video-konferans yöntemi ile 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (FSMVÜ İİF) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştirakiyle yapılacak olan Yedinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongresi’ne katılacak akademisyenlerin ve araştırmacıların sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. İslam Birliği’nin Dini Referansları
 2. İslam Birliği ve Uluslararası Hukuk
 3. İslam Birliği’nin Düzenleyici Kuralları: Adalet İlkesi
 4. İslam Adalet Sisteminin Temel İlkeleri
 5. Tarihteki Çok Uluslu İmparatorlukların Adalet Sistemleri
  1. Roma İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  2. Bizans İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  3. Peygamber Efendimiz Dönemi’nde İslâm Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  4. Raşit Halifeler Dönemi’nde İslam Devleti’nde Adalet Sistemi ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  5. Emevî Devleti’nde Adalet Sistemi ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  6. Halife Ömer Bin Abdulaziz Dönemi’nde İslam Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  7. Abbasi Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  8. Selçuklu İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  9. Osmanlı İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
 6. Günümüzde Çok Uluslu Küresel Güçlerin Adalet Sistemleri
  1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  2. Rusya Federasyonu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  3. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  4. Avrupa Birliği’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  5. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  6. Hindistan Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
 7. İslam Adalet İlkesi Bağlamında Küresel Sistem Eleştirisi
 8. Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi Organizasyonu
  1. İslam Ülkeleri Arası Adalet Komisyonu
  2. İslam Ülkeleri Arası Adalet Sisteminin Kurumsal Yapılandırılması Usul ve Esasları
  3. İslam Adalet Sistemi Düzenleme Alanlarının Belirlenmesi Usul ve Esasları
  4. İslam Adalet İlkesinin Ana ve Alt Başlıklarının Belirlenmesi Usul ve Esasları
  5. İslam Birliği Adalet Normları Hiyerarşisinin Belirlenmesi Usul ve Esasları
  6. İslam Birliği Yasama Organı ile Üye Ülkeler Yasama Organı Uyum Usul ve Esasları
  7. Üye Ülkeler Mevzuatının İslam Adalet İlkelerine Uyumlaştırılması Usul ve Esasları
  8. İslam Ülkeleri Birlik Anayasası Geliştirme Usul ve Esasları
  9. İslam Ülkeleri Adil Mevzuat Geliştirme Usul ve Esasları
  10. İslam Birliği Dışı Ülkelerle İlişkiler ve Adalet İlkesi
  11. İslam Birliği Adalet Sisteminin Geliştirilmesi Stratejisinin Belirlenmesi Usul ve Esasları
  12. İslam Birliği Çalışmalarının İslam Ülkeleri Kamuoyları ile Paylaşımı; Fikri ve Akademik Çevrelerin Birlik İdeali İçin Ortaya Koyacakları Çalışmaların Türkçe, İngilizce ve Arapça Olarak Yayınlanması
 9. Model ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu Adalet Bakanlığı’nın Teşkili, Yetki ve Sorumlulukları

 

YEDİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ

KONGRESİ PROGRAMI

 ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Eylül 2023
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Ekim 2023
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Kasım 2023
 4. KONGRE TARİHİ : 23-24 Aralık 2023

 

[[i]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/ozet-kitapcigi-17.html   

[[ii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html  

[[iii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html

[[iv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2018/kongre-bildirgesi-18.html  

[[v]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2019/kongre-bildirgesi-19.html  

[[vi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2019/ozet-kitapcigi-19.html  

[[vii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/kongre-bildirgesi-20.html  

[[viii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/ozet-kitapcigi-20.html  

[[ix]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/bildiri-kitabi-20.html   

[[x]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/kongre-bildirgesi-21.html   

[[xi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/ozet-kitapcigi-21.html  

[[xii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/bildiri-kitabi-21.html   

[[xiii]https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/kongre-bildirgesi-22.html

[[xiv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/ozet-kitapcigi-22.html

[[xv]https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/bildiri-kitabi-22.html  

[[xvi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2023/tam-metin-ve-ozet-yazim-formati-23.html  

[[xvii]] https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam  

[[xviii]] https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

[[xix]] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

4ncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

 Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

 Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

 Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

 Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. ([i])

 Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

 Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii])

 Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union of Muslim Scholars (IUMS)’nin işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

 İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde ikinci kongre deklarasyonu hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre sonuç deklarasyonu ([v]) ve bildiri özetleri ([vi]) ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

 4’ÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ;

 İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği iştirakiyle 12-13 Aralık 2020 tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARININ TESPİTİ, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ” ana teması altında yapılacaktır.

 Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

 Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

 İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

 Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyarına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %33’üne, sahip olan,
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

 Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

 Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da Taliban, El Kaide; Nijerya’da Boko Haram, Orta Afrika’da Anti Balaka, Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PYD, Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

 Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

 Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (3.644.342) ([vii]), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2016 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 935.008 kişi olmuştur. ([viii])

 Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (Asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

 İstanbul’da, 12-13 Aralık 2020 tarihinde icra edilecektir.

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

 Dördüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi

2.Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri

  1. Askeri Üsler
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ)
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekalet Savaşları

3.İslam Ülkeleri;

       a. Savunma Organizasyonları,

       b. Askeri Güçleri

    1. Kara Kuvvetleri
    2. Deniz Kuvvetleri
    3. Hava Kuvvetleri
    4. Hava Savunma Kuvvetleri
    5. Özel Kuvvetler
    6. Siber Güvenlik
    7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri

        c. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei

4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,

5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi

 1.  
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu

6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)

  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Bölgesel İslam Ülkelerinin Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonu Savunma Başkanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

 

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 30 Ağustos 2020
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2020
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Ekim 2020
 4. KONGRE TARİHİ : 12-13 Aralık 2020

 

 

[i] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

[ii] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[iii] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[iv] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[v] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[vi] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

[vii] Kaynak: TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gn. Müdürlüğü-11 Şubat 2019.

[viii] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php -Europe – Jan.2016

6ncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri

ALTINCI ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE

BEYANNAMESİ

 

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021 yılında gerçekleştirilen ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı),
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı),
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı),
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı),
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021-Yapıldı),
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2022)
 7. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.[[i]]

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur[[ii]]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır[[iii]]

Kongremizin ikincisi yine ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (International Union of Muslim Scholars) IUMS’nin iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Kongre WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, Birinci Kongre Bildirgesini de kapsayacak şekilde İkinci Kongre Bildirgesi hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM Kongre WEB Sitemizde yayınlanmıştır. [[iv]]

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre Sonuç Bildirgesi [[v]] ve Bildiri Özetleri [[vi]] ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 15 İslam Ülkesinden 28 Akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[vii]] ve Bildiri Özetleri [[viii]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[ix]] ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 19 İslam Ülkesinden 37 Akademisyen 39 bildiri sunmuştur. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kongre Bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[x]] ve Bildiri Özetleri [[xi]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[xii]ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır

ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde yapılması Planlanan Müteakip iki kongremizden ilki bu yıl Video-Konferans yöntemi uygulanarak Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS) iştiraki ile yapılacak olup, 2023 yılında yapılacak olan kongremiz ise yüz yüze olacak şekilde İslâm Dünyası STK’larıyla iş birliği halinde yapılması tasarlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinin bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli dergimizde (UHAD) yayınlatmak isteyenler hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları [xiii] ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli derginin linki aşağıdadır. [xiv] Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Dünya üzerindeki 206 Devletin 61’ine (Üye Sayısının %29’u) 7.916525.000 milyarlık Dünya Nüfusunun 1.859.779.580 milyarına (Dünya Nüfusunun %23,49’ü), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sıde 61 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 • Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 Milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir.([xv]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3.645.140), Irak (242.163), Ürdün (662.790), Mısır (130.577), Lübnan (865.531) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (31.657) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xvi])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

ALTINCI ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Kongremiz Video-Konferans yöntemi ile 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu” ana teması altında incelenecektir.

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS) iştirakiyle yapılacak olan Altıncı Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. Tarihteki küresel güçlerin asayiş ve iç güvenlikle ilgili idari yapılarının organizasyonundaki esas ve prensipler;
  1. Roma İmparatorluğunda Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  2. Bizans İmparatorluğunda Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  3. Peygamber Efendimiz Döneminde İslâm Devletinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  4. Emevi Devletinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  5. Abbasi Devletinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  6. Selçuklu imparatorluğunda Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
  7. Osmanlı İmparatorluğunda Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonun usul ve esasları,
 2. Günümüzde küresel güçlerin asayiş ve iç güvenlikle ilgili idari (Mülki İdare, şehirlerde, kırsal alanda, kıyı ve hudutlarda güvenlik) yapılarının Teşkilatlanma esas ve prensipleri;
  1. Amerika Birleşik Devletlerinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları,
  2. Rusya Federasyonunda Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları,
  3. Güney Afrika Cumhuriyetinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları,
  4. Avrupa Birliğinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları,
  5. Çin Halk Cumhuriyetinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları,
  6. Hindistan Cumhuriyetinde Asayiş ve İç Güvenlik ile ilgili Organizasyonunun usul ve esasları.
 3. ASRİKA Konfederasyonunun tasavvur edilen asayiş ve iç güvenlik (Mülki İdare, şehirlerde, kırsal alanda, kıyı ve hudutlarda güvenlik) organizasyonu;
  1. Model ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasasında Emniyet ve Asayişin Temini ile ilgili hükümler
  2. Model ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasasında Emniyet ve Asayişin Temini ile ilgili ilave edilmesi gereken hükümler
  3. ASRİKA Konfederasyonunun Merkezden Yürütülen İçişleri Bakanlığının;
   1. Merkez Teşkilatı, yetki ve sorumlulukları,
   2. Bölgesel Federasyonlardaki (Polis, jandarma, kıyı ve hudut Koruma) Teşkilatı, yetki ve sorumlulukları,
   3. Milli Devletlerdeki (Polis, jandarma, kıyı ve hudut Koruma) Teşkilatı, yetki ve sorumlulukları,

ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu İçişleri Bakanlığının (Mülki İdare, şehirlerde, kırsal alanda, kıyı ve hudutlarda güvenlik) Teşkili, yetki ve sorumlulukları.

 

ALTINCI ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRESİ PROGRAMI

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Temmuz 2022
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Ağustos 2022
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Eylül 2022
 4. KONGRE TARİHİ : 12-13 Kasım 2022

 

[[i]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

[[ii]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[iii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[iv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[v]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[vi]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

[[vii]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/kongre-bildirgesi.html

[[viii]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-20.html

[[ix]] https://www.assam.org.tr/index.php/haberler/haberler/4-uncu-assam-islam-birligi-kongresi-bildiri-kitapcigi-yayinlandi-1152.html

[[x]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2021/kongre-bildirgesi.html

[[xi]] https://assamcongress.com/images/5.Kongre/ASSAM%205.%20Kongre%20Özet%20Kitapçığı.pdf

[[xii]] https://www.assamcongress.com/images/5.Kongre/ASSAM%205.%20Kongre%20Tam%20Metin%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf?_t=1641904033

[[xiii]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/tam-metin-ve-ozet-yazim-formati.html

[[xiv]] https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam

[[xv]] https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

[[xvi]] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

5nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 • İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021)
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

 

Şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. ([i]Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii])

Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (International Union of Muslim Scholars) IUMS’nin iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde ikinci kongre deklarasyonu hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre sonuç deklarasyonu ([v]) ve bildiri özetleri ([vi]) ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası STK Birliği iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde pandemi tedbirleri kapsamında video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 15 İslam Ülkesinden 28 Akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi ([vii]) ve Bildiri Özetleri ([viii]) ile Bildiri Tam Metin Kitabı ([ix]) ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

5’inci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İDSB İslam Dünyası STK Birliği ve Pakistan CASS Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi iştirakiyle İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılacaktır.

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla iş birliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ: 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarına (Dünya Nüfusunun %24,1’i), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %20,6’sına) sahip olan 61 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da El Kaide; Nijerya’da Boko Haram, Orta Afrika’da Anti Balaka, Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PDY, Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 Milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. ([x]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3.645.140), Irak (242.163), Ürdün (662.790), Mısır (130.577), Lübnan (865.531) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (31.657) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xi])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Kongremiz İstanbul’da, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri” ana teması altında incelenecektir.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir. 

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küreselleşme ve Toplumlara Etkileri
 3. Küresel Güçlerin İslam Ülkeleri Üzerindeki Emelleri ve İzledikleri Dış Politika Stratejileri
  1. İslamofobi
  2. Doğu Türkistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  3. Keşmir Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  4. Afganistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  5. Filistin Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  6. Lübnan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  7. Yemen Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  8. Irak Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  9. Suriye Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  10. Libya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  11. Sudan-Etiyopya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  12. KKTC ve Doğu Akdeniz Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  13. Müslüman Afrika Ülkeleri Üzerinde Küresel Güçlerin İzledikleri Politikalar
 1. İslam Ülkelerenin Aralarındaki Sorunlar
  1. BAE-Yemen
  2. Suudi Arabistan-Yemen
  3. İran-Yemen
  4. Mısır-Libya
  5. Katar-Körfez Ülkeleri
  6. Cezayir-Fas-Batı Sahra Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
 1. İslam Ülkelerinin Uluslararası Sorunlarını Çözebilecek Kuruluşlar, Etkinlikleri ve Yetkinlikleri
  1. İslam İş Birliği Teşkilatı
  2. Arap Birliği
  3. Afrika Birliği
  4. Türk Konseyi
 1. İslam Ülkelerinin Müşterek ve Münferit Sorunlarının Çözümünde Uygulanmasına İhtiyaç Duyulan Müesselerin Oluşum Esas ve Prensipleri
 2. Mutasavver ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonunun Dış Politika Esas ve Prensipleri

 

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi                  : 30 Temmuz 2021
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu        : 30 Ağustos 2021
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi  : 30 Eylül 2021
 4. KONGRE TARİHİ                              : 18-19 Aralık 2021

 

EKLER :

EK: -A: IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BİLDİRGESİ-12.12. 2020

([i]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

([ii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

([iii]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

([iv]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

([v]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

([vi]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

([vii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/kongre-bildirgesi.html

([viii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-20.html

([ix])https://assamcongress.com/images/4.Kongre/20210128%204._Uluslararasi_ASSAM_Islam_Birligi_Kongresi_Bildiri_Tam_Metin_Kitabi.pdf

([x]) https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

([xi]) https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

 

2nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatı hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. 

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak ana konuları;

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-yapıldı)
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018)
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şekilde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) de işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır. 

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmıştır.

Kongrede 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından sunulan bildiri özetleri ve bildiriler ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.([i]) 

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ayrıca 29 ülkeden 70’i Türkiye’den 109 STK yetkilisi tarafından da onaylanmış ve basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii]) 

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır.([iii]) 

KONGRENİN İKİNCİSİ;

ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslâm Ülkeleri STK Birliği (İDSB), Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği (UMAD) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union Of Muslim Scholars (IUMS)’nin de iştirakiyle, 01-02-03 Kasım 2018 tarihinde “İSLÂM EKONOMİSİ VE ORTAK EKONOMİK SİSTEMLER” alt başlığında yapılacaktır. 

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır. 

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

([i]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

([ii] ) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

([iii]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

Detaylar İçin Tıklayınız