26 Mar 2024

Sonuç Raporu

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Model ASRİKA Konfederasyonu Kongre serisinin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongrelerinin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Kongre serisi 2017 – 2023 yılları arasında her yıl bir kongre olarak icra edilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022, yedincisi 2023 yılında gerçekleştirilmiş ve 7 yılda icra edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, ana konuları şunlar olmuştur;

  1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti – 2017
  2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2018
  3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2019
  4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2020
  5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti – 2021
  6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti – 2022
  7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2023

7 kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.[1]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır.[2]

Kongre Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

ASRİKA İslam Birliği Modeli tanıtım semineri videosunu seyretmek için sayfayı aşağı kaydırınız.

[1] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html  
[2] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html