26 Mar 2024

Sonuç Raporu

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Model ASRİKA Konfederasyonu Kongre serisinin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongrelerinin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Kongre serisi 2017 – 2023 yılları arasında her yıl bir kongre olarak icra edilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022, yedincisi 2023 yılında gerçekleştirilmiş ve 7 yılda icra edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, ana konuları şunlar olmuştur;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti – 2017
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2018
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2019
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2020
 5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti – 2021
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti – 2022
 7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2023

7 kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.[1]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır.[2]

Kongre Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

ASRİKA İslam Birliği Modeli tanıtım semineri videosunu seyretmek için sayfayı aşağı kaydırınız.

[1] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html 
[2] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html 


02 Mar 2024

2017 - 2023 ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri

ASSAM'ın amaçlarından biri de İslam Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanabilmeleri için gereken kurumlar ve bu kurumların teşkilatlanma esas ve prensipleri için bir model ortaya koymaktı.

2017 - 2023 arasında yürütülen bir seri çalışma - ki bu çalışmanın içinde 7 uluslararası kongre öne çıkmaktadır - sonucunda bir model ortaya çıkmıştır.

Bu model olmazsa olmaz, vazgeçilemez, tek çözüm yolu değildir. Modellerden biridir. Pek çok başka kişi veya kurum; çok daha farklı, verimli, başarılı olma ihtimali daha yüksek, daha uygulanabilir, pratik modeller de oluşturabilir. ASSAM bir boşluğu doldurmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, karar vericiler için bir hal tarzı ortaya koymak için bu faaliyeti yürütmüştür.

Tüm dünya, uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa, günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hem fikir... Çözüm konusunda çeşitli görüşler var. Fakat ASSAM gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.

ASSAM İslam Birliği Modeli çalışmasını ilk duyurduğunda, çeşitli kesimler tarafından ütopik görülmüş olmasına rağmen bugün İsrail'in Filistin İşgalini soykırıma vardırması sonucunda Model ASRİKA Konfederasyonu İslam Birliği herkesim tarafından takdirle karşılanmaktadır.

2017 - 2023 yılları arasında yürütülen çalışma ile;

 1. İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için bir Model önerisi ortaya konmuş,
 2. İslam Birliğinin, İslam Ülkelerinin bir Konfederasyon'a bağlı bölgesel Federasyonların üyesi olarak gerçekleşeceği tasavvur edilmiş,
 3. Model İslam Birliği'nin Teşkilatlanma Esas ve Prensipleri oluşturulmuş,
 4. Model İslam Birliği'nin Organizasyon Yapısı oluşturulmuş,
 5. Model İslam Birliği için Model Anayasa oluşturulmuştur,

Yürütülen bu çalışma ile ilgili detaylar https://assamcongress.com web sitesinde kapsamlı olarak yayınlamaktadır.

18 Şub 2018

ASRİKA İslâm ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası (Model)

 

İslam ülkeleri varlığını ve birlikteliğini belirleyen bu (model) anayasa Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) sünnetlerinin belirlediği ümmet anlayışı doğrultusunda;

Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip birer üyesi olan İslam ülkelerini bir çatı altında toplamayı, manevi değerleri birlikte yaşatmayı ve yüceltmeyi, maddi değerleri birlikte üretmeyi ve paylaşmayı amaçlamaktadır.

6 kısımdan oluşan Model Anayasa; Devletin Siyasi Yapısı ve Yetkileri, Temel Haklar ve Ödevler, Temel Organlar, Mali ve Ekonomik Hükümler vb ana başlıklar altında pek çok alt başlıktan oluşmaktadır.

 

 

 

"ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ KONFEDERAL CUMHURİYET ANAYASASI (MODEL)" tümüyle alttaki ekte yer almaktadır.