Super User

Super User

Önemli Tarihler '24

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet gönderme son tarihi : 15 Temmuz 2024
Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Ağustos 2024
Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Eylül 2024
KONGRE TARİHİ : 02-03 Kasım 2024

Kongre Alt Başlıkları '24

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

Oturum - 1 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Demografik Yapısı, Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi

Örnek Konular

 1. Ortadoğu’nun jeopolitik ve jeostratejik önemi ve bu önemini arttıran jeoekonomik özellikleri
 2. Kuzey Afrika’nın jeopolitik ve jeostratejik önemi ve bu önemini arttıran jeoekonomik özellikleri
 3. Bölgenin İslam Birliği açısından önemi
 4. Bölgenin küresel güçlerin enerji mücadelesindeki yeri  

Oturum - 2 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Emperyalizm ve Sömürgecilikle Mücadele Tarihi

Örnek Konular

 1. Osmanlı sonrası gerçekleşen işgaller ve kurulan suni rejimler
 2. Osmanlı sonrası izlenen etnik ve mezhepçi politikaların doğurduğu sonuçlar
 3. Filistin'in işgal edilmesi ve sonuçları
 4. ‘Arap-İsrail’ savaşları ve doğurduğu sonuçlar
 5. 11 Eylül’ün ‘Medeniyetler Çatışması Tezi’ ile ilişkisi
 6. Arap Baharı’nın ‘Medeniyet İçi Çatışma Tezi’ ile ilişkisi
 7. Bir tehdit olarak ‘İsrail’ ve Milli Güç Unsurları

Oturum - 3 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Siyasi, Toplumsal, Kültürel Yapıları ve Politikaları

Örnek Konular

 1. Geçmişten günümüze ‘Arap Birliği’
 2. Geçmişten günümüze ‘Mağrip Arap Birliği’ ülkeleri

Oturum - 4 

ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Ülkelerinin Bölge Politikaları

Örnek Konular

 1. ABD’nin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 3. Avrupa ülkelerinin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 4. Küresel sermayenin Bölge yönetimleri üzerindeki etkisi
 5. Yahudi Nazizm’i, siyasal Siyonizm’in Arz-ı Mev’ud hayali
 6. İsrail’in Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 7. İran’ın Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 8. Türkiye’nin, Bölgedeki barış ve refah çabaları

Oturum - 5 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Ekonomik Yapıları, Politikaları ve Dünya Ticaretine Etkisi, Enerji Kaynakları ve Paylaşım Mücadelesi

Örnek Konular

 1. Bölge Ülkelerinde uygulanan iktisat politikalarının belirleyicileri
 2. Bölgede ekonomik büyüme
 3. Bölgede ülke bazında gelişmeler
 4. Bölgede emek piyasası ve istihdam yapısı
 5. Bölgede girişimcilik
 6. Bölgedeki doğal kaynaklar ve sömürge mücadelesi
 7. Bölgede sağlık ve turizm ekonomisi
 8. Bölgede finans ve bankacılık sistemi
 9. Bölgede vergi sistemi ve politikaları
 10. Batı’nın liberal pazarlara ve yatırım alanlarına duyduğu ihtiyaç sonucu gerçekleşen işgaller
 11. Yumuşak işgal vasıtaları olarak Dünya Bankası ve IMF

Oturum - 6 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Merkezli Göç Hareketleri Sebepleri ve Sonuçları

Örnek Konular

 1. Göçün ülkeler üzerindeki etkileri
 2. Göçün çocuklar üzerindeki etkisi
 3. Göçün ekonomiler üzerindeki etkisi
 4. Göçün sosyolojik ve inançlar üzerindeki etkisi
 5. Göçün demografik yapılar üzerindeki etkisi

Oturum - 7 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Meydana Gelen Çatışmalar, Güvenlik Kaygıları, Sebepleri ve Alınması Gereken Tedbirler

Örnek Konular

 1. Arap-İsrail savaşları ve doğurduğu sonuçlar
 2. Arap Baharı ile gelen istikrarsızlaştırma ve terör örgütleri (vekil savaşçılar) üzerinden gelen yeni tip (medeniyet içi çatışma) işgaller
 3. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki çatışmaların merkezindeki terör örgütleri ve küresel güçlerle olan ilişkisi
 4. ‘Büyük Ortadoğu Projesi’, dayandığı temeller ve sonuçları
 5. Terör örgütlerinin (vekil savaşçılar) küresel güçlerle olan ilişkisi
 6. Terör örgütleri (vekil savaşçılar) üzerinden bölgenin tanzimi
 7. Irak, istikrarsızlık ve krizden çıkış yolları
 8. Suriye iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 9. Lübnan krizi, aktörler ve krizden çıkış yolları
 10. Yemen iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 11. Libya iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 12. Mısır ve halkın iradesi

Oturum - 8 

Değerlendirme ve Kapanış

 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı – 2024 Kongre Beyannamesi

AMAÇ

ASSAM’IN AMACI

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle;

 1. Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını,
 2. Münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını,
 3. İç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini,

sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

 

ASSAM KONGRELERİNİN AMACI

ASSAM Kongreleri; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak; uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek; İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak; İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır.

ASRİKA İslam Birliği Modeli Uluslararası Kongrelerinin, Birinci Serisi 2017 – 2023 yılları arasında yedi uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir.

İcra Edilen yedi kongre sonucunda İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda ve https://assam.org.tr ve https://assamcongress.com adreslerinde yayımlanmıştır.

 

 

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KRİZLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI ULUSLARARASI KONGRE SERİSİ

2024 – 2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam Coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki Krizlere Çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek ikinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir;

 1. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Ortadoğu – ODBİF ve Kuzey Afrika – KABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2024)
 2. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Avrupa – ABİF ve Yakın Doğu Asya – YDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2025)
 3. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Orta Asya – OABİF ve Güney Doğu Asya – GDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2026)
 4. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Doğu Afrika – DABİF, Güney Batı Afrika – GBABİF, Kuzey Batı Afrika – KBABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2027)

2024 – 2027 yıllarında icra edilecek kongre serisi ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinin bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli dergimizde (UHAD) yayımlatmak isteyenler hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli derginin linki aşağıdadır.[1] Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayımlanacaktır.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ

Dünya üzerindeki 206 Devletin 57’sine (Üye Sayısının %27’si) 7,9 milyarlık Dünya Nüfusunun 1.859.779.580 milyarına (Dünya Nüfusunun %23,49’ü), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 57 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 • Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

 

Harita 1 Model ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Coğrafyası

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2024 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 5,034,875 Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3,136,353), Irak (273,258), Ürdün (639,552), Mısır (155,825), Lübnan (784,884) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (45,003) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur.[2]

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

“ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİ KRİZLERİNE ÇÖZÜM ARAYIŞI” – 2024 ULUSLARARASI KONGRESİ

KAPSAM

ASRİKA İslam Birliği Modeli “Kriz Bölgeleri Uluslararası Kongre Serisinin” Birincisi “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Krizlere Çözüm Arayışları” konulu olup Çad – Filistin – Irak – Libya – Suriye – Yemen krizlerine odaklanmaktadır.

ASSAM’ın Model ASRİKA Konfederasyonu’nu oluşturan federasyonlardan ikisi olan Ortadoğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – ODBİF ve Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – KABİF kapsamında toplam 18 ülke yer almaktadır;

Model ASRİKA Ortadoğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – ODBİF; Bahreyn, BAE, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen olmak üzere 12 ülke…

Model ASRİKA Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – KABİF; Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus olmak üzere 6 ülke…

 

Harita 2 ODBİF ve KABİF Devletleri

 

KONGRE PAYDAŞLARI 

İkinci seri kongrelerin birincisi ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da, ASSAM Genel Merkezinde, video konferans yöntemi ile Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştiraki ile yapılacaktır.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

Kongre Alt Başlıkları için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet gönderim ve Kongre tarihi gibi Önemli Tarihler için tıklayınız.

 

KONGRE BEYANNAMESİ

ASSAM "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı – 2024 Kongresi" Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

 

[1] https://dergipark.org.tr/assam

[2] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

Sonuç Raporu

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Model ASRİKA Konfederasyonu Kongre serisinin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongrelerinin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Kongre serisi 2017 – 2023 yılları arasında her yıl bir kongre olarak icra edilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022, yedincisi 2023 yılında gerçekleştirilmiş ve 7 yılda icra edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, ana konuları şunlar olmuştur;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti – 2017
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2018
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2019
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2020
 5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti – 2021
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti – 2022
 7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2023

7 kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.[1]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır.[2]

Kongre Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

ASRİKA İslam Birliği Modeli tanıtım semineri videosunu seyretmek için sayfayı aşağı kaydırınız.

[1] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html 
[2] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html 


ADNAN TANRIVERDİ || ASSAM BAŞKANI

08 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir'de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü.

1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi. Mart 1967 tarihinde Teğmenliğe nasbedildi. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi.

Sırasıyla; 23ncü Piyade Tugayı 8inci Topçu Taburunda (İstanbul), 10uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan), 58inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargah Bölüğü ve 1inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1970'de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973'de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu Ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı.

1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. Kurmay Sb. olarak; 2nci Piyade Tümen  Komutanlığında  (Adapazarı) İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1980 tarihinde mümtazen terfi ettirilerek Binbaşılığa, 30 Ağustos 1984 tarihinde Yarbaylığa, 30 Ağustos 1987 tarihinde Albaylığa yükseltildi.

Akademi öncesi Özel Tekamül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü.

1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1inci ve 2nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1inci Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi.

1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004 : 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yeni ASDER Yönetimi, kendisine ASDER Onursal Başkanlığı titrini münasip görmüştür.

ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman Ülke Silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini 28 Şubat 2012 tarihinde; İslam Ülkelerinin bir irade etrafında birleşmesinin teknik esaslarını inceleme ve İslam birliği temelinin atılması için uygun koşulları oluşturma hizmetleri için "Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini" (ASSAM) 24 Mayıs 2013 tarihinde; SADAT A.Ş. bünyesinde hizmet verecek emekli askeri personelin kondisyonlarını muhafaza etme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi için "Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübünü" (YUSDER) 19 Ocak 2013 tarihinde kurmuştur.

Halen; ASDER Onursal Başkanlığı ile ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ve YUSDER Yönetim Kurulu Başkanlıklarını aktif olarak yürütmektedir.

Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilir.

4. Kongre Telekonferans Link Duyurusu

12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan 4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği “ASRİKA Savunma Sistemi” Kongresi Yurtdışı katılımı pandemi tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemi ile yapılacaktır. Kongremiz bildiri sunumları dünyanın her bölgesinde aynı anda izlenebilecektir. Kongremizi takip edemeyenler web sitemizden kayıt edilen bildiri sunumlarını daha sonra izleme imkânı bulabileceklerdir.

İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu – III

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN

ASSAM

İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU

DEKLARASYONU – III

(19-20 Aralık 2019)

 

 1. AMAÇ

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA, yani “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU”nun kurulmasını ve İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesini ve ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ’nin gerekliliğini beyan ve deklare ederiz.

 1. GENEL

ASSAM, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (27’i Asya, 28 Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,63 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil ederken, Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %65’ine, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;  Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir jeopolitik değere sahip bulunmaktadır. (EK-A-B)

EK-A
EK-A
EK-B

2019 verilerine göre bir trilyon 770 milyar dolar olan yıllık dünya savunma harcamasında birinci sırayı 716 milyar dolarla ABD, 224 milyar dolarla ÇİN alırken, üçüncü sırayı 191 milyar dolarla 61 İslâm ülkesi almaktadır. İslâm Dünyasının arkasından 47,5 Milyar Dolarla İngiltere dördüncü, 44 Milyar Dolarla Rusya beşinci ve 40,5 milyar dolarla Fransa altıncı sırayı almaktadır. İslâm Dünyası, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İslâm Dünyası Savunma bütçesi, harp silah, araç ve gereç sayısı dikkate alındığında Dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

 1. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET ALANLARI (EK-C)

ASSAM;

 1. ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu beş ana faaliyet alanından, (Adalet, Savunma, Savunma Sanayi, İçişleri, Dışişleri) 
 2. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanından, (Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma ve Denizcilik, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Kültür ve Turizm)
 3. Milli devletler de on faaliyet alanından (Eğitim, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Çevre Şehircilik)

Sorumlu olacak şekilde bir İslâm Birliğinin kurulabileceğini tasavvur etmektedir. 

İslam Birliği Konfederasyonu Teşkilat Şeması

 1. İSLAM ÜLKELERİ ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ TASAVVURU

 Enfal Suresi 60. Ayeti Kerimede;

Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir”

buyrularak, harp sanayi ve teknolojisinin geliştirilmesi teşvik edilmekte, savunma unsurlarının birbiriyle koordineli hareket etmeleri vurgulanmaktadır.

ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, Savunma Sanayi Ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’nın beş bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır. (EK-D)

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmalıdır.

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’nca; Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ANA YÜKLENİCİLER “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na tahsis edilmeli; ALT YÜKLENİCİLER de “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları” tarafından kendilerine bağlı Milli Devletlere (tahsis edilen Savunma Sanayi Ürünleri ile ilgili) taksim edilmelidir.

ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sanayi Bakanlığı Teşkilat Şeması

Bölgesel Federasyonlar ve Milli Devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterleri çıkarılmalıdır. 

Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Üretimi ile ilgili AR-GE, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON, AKREDİTASYON, KODİFİKASYON ve BAKIM ONARIM merkezleri teşkil edilmelidir.

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ile bilimsel araştırma kapsamında Parçacık Hızlandırma Merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır.

Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmelidir.

Savunma Sanayi Ürün envanteri, İhtiyaçların tespiti, Depolama ve Dağıtımı ile Yenileştirme, Modernizasyon, HEK-MAL’e (Hurda – Enkaz – Köhne Malzemeye) ayırma, Geri Kazanım ve Dönüşüm Faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığınca Merkezden yönetilmelidir.

 1. İslam Dünyasının önüne, “ASRİKA İslam Devletleri Birliği” ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ koymak üzere, müteakip yıllarda:
  1. Ortak Savunma Sistemi,
  2. Müşterek Dış Politika,
  3. Müşterek Adalet Sistemi,
  4. Ortak Adalet ve Güvenlik

ANA TEMALI, Uluslararası ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanmasında kararlı olduğumuzu DEKLARE ederiz.

 

EKLER:

EK-A: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Coğrafya Haritası

EK-B: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyona bağlı Bölgesel Federal Devletler Haritası

EK-C: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon İdari Teşkilatı

EK-D: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Savunma Sanayi Bakanlığı Teşkilatı

İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler Kongre Programı

01 KASIM 2018 PERŞEMBE

09:00-10:00

  KAYIT

10:00-12:00

  Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

  Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI

İSLAM ÜLKELERİNDE TEMEL İKTİSADİ MESELELER

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Yabancı Egemenliğinden İslam dünyasının ekonomik bağımsızlığına doğru

Prof. Dr. Ali Muhyiddin KARADAĞİ

Suudi Arabistan

İslam Ülkelerindeki Ekonomik Sorunlar “Çad Örneği”

Dr. Yahya Abdullah AHMED

Çad

İslam İktisadı Açısından Ekonomik Sistemde Yapılması Gereken Değişimler

Dr. Enes Süleyman Ahmet AGBARIA

Filistin

İslam Ekonomisi Modelinde Üretim ve Tüketim Kararları

Prof. Dr. Abdulmecid El NACCAR

Tunus

İbn Haldun’un İktisadi Düşüncesi ve Günümüz İktisat Anlayışına Katkısı

Prof. Dr. Alpaslan AÇIKGENÇ

Türkiye

Somali Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkisi

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Eray KARAKAŞ

Türkiye

İslam Birliği Ve ‘İslami Ekonomik Doktrin’de Faiz Meselesi-I

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU

Türkiye

İslam Ülkeleri Enerji Kaynaklarının Stratejik Önemi Çerçevesinde Türkiye ve UGETAM’ın Rolü

Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ

Türkiye

İkinci Oturum

15.00-16:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- I

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- II

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan ERKUŞ

Sosyo-Ekonomik Kalkınma için On Kurumsal Değer: Batı'da Uygulanan, Müslüman Dünyasında Konuşulan

Prof. Dr. Necati AYDIN

Suudi Arabistan

İslam Birliği İçin Ekonomik İşbirliğinin Prensipleri

Compaore BOUKARY

Burkina Faso

EEntegrasyon Ekonomileri ve Müslüman Dünyası: AB ve İKT'nin Karşılaştırmalı Analizi

Muhammad Ramzan SHAHİD,

Sumaira REHMAN

Pakistan

Hansa Birliğinden- Avrupa Birliğine, Avrupa Ekonomisinin Gelişimi

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Türkiye

Türkiye’nin OECD Ülkeleri İçindeki Suç Oranları Mukayesesi ile Bazı Asya Ülkelerinin Gelir ve Suç İlişkisi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Said CEYHAN,

Arş. Gör. M. Akif PEÇE

Türkiye

Doğu Afrika’nın Dünya’ya Penceresi: Cibuti

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Fırat KARAKÖY

Türkiye

Potansiyelleri Artırma Girişimi Olarak

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR):

Modeller Ve Bölüşüm

Dr. Ali Muhammed Osman El-IRAKI

Suudi Arabistan

Ekonomik İşbirliğinin İslam Birliğine Katkısı

Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Türkiye

Üçüncü Oturum

16.00-17.15

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ-III

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati AYDIN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

İslami Finansman Aracı Olarak Sukukun Türkiye Örneğinde Piyasa Riski Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN
Prof. Dr. Hakan Erkuş

Türkiye

ABD – İran Gerginliğinin İslam Ülkelerinin Ekonomik Bütünleşmesine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

Türkiye

İslami Finansal Kooperatifler, Toplumun İhtiyaçlarını Karşılamak için Kapsayıcı Bir Model

Mamode Raffick NABEE MOHOMED

Mauritus

Avantaj ve Dezavantajlarıyla İslam Ortak Mali Piyasası

Dr. Ashraf DAWABA

Mısır

Faiz Uygulamasının İslam Perspektif Açıdan Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

İslami Ticaret Birliği

Emrullah ŞİMŞEK Muhammet Sirri ŞİMŞEK

Türkiye

İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İşbirliğini Artırmada İslami Finans İlkeleri ve Prosedürlerinin Paylaşılması: Malezya Modeli

Sheila Ainon YUSSOF

Malezya

İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğini Artırma

Mansour ELH-AMANI

Nijer Cumhuriyeti

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyonda İslami Bağışların Rolü (Vakıflar)

Prof.Dr. Ghada AMER

Mısır

Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği Arasındaki Dış ticaret işlemlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Yakup BULUT,

Zeynep ERALDEMİR

Türkiye

Dördüncü Oturum

17.15-18.30

İSLAM EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET

İSLAM EKONOMİSİ VE TURİZM

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Kamu Düzeni Ve Toplumsal Tabakalar Arası Yakınlaşmada Zekât Müessesinin Rolü Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Yakup BULUT

Türkiye

İslam Dünyasında İnanç Turizminin Yeri Ve Önemi: Kudüs Örneği

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Dua’a İsmail Yacob AL-SAIFI

Türkiye

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı İle Dış Ticaret Analizi

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Öğr. Gör. Şehadet BULUT

Türkiye

İslam Bankasına Yönelik Perspektifler ve İslam Ekonomisinin Gelişimine Katkıları

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ekonomisi Perspektifinden Para Politikası Yapımında Devletin Rolü

Wisam Saleh Al-KUBEYSİ

Iraq

Ortadoğu Ülkeleri İle Sağlık Turizmi

Doç. Dr. Sevil ÖZKAN

Öğr. Gör. Gamze KAĞAN

Türkiye

Barter E Trade

Mustafa UÇTU

Türkiye

İslam Piyasa Ekonomisi:

İslam Ekonomisi Modelinde Kalkınma Şekilleri

Mohamed NOURİ

Tunus

 

İslam Dünyası Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ortak Sağlık Yatırım Fonu

Prof. Dr. Zaleha KAMURUDDİN

Malezya

Dr. Kemal AYDIN

Türkiye

Türkiye'nin Bölgesinde ve Dünyada Bilim ve Teknolojik Gelişmelere Bakışı, Ortak İşbirlikleri ve Yerel Ekonomilerine Katkısı

Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ

Türkiye

Beşinci Oturum

18.30-19.45

İSLAM EKONOMİSİ VE DEVLET YÖNETİMİ

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞBİRLİKLERİ - IV

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Hazreti Muhammed (sav) ve Dört Halife Döneminde İslam Devleti Yönetiminin Esas ve Usulleri

Prof. Dr Muhammed Ahmed EL KURDI

Suudi Arabistan

Tarım Ticareti Sektörü: İİT Üyesi Ülkelerde Özel Sektör için Roller ve Fırsatlar

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ülkelerinin Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mehmet DURUEL

Türkiye

D8 Ülkeleri arasında iktisadi işbirliğinin geliştirilmesi

Abdulhafez ELSAWİ

Mısır

Ekonomik İşbirliği Siyasi Çatışmaları Sonlandırmak İçin Bir Yol Olabilir mi?

 Sahar ZAKİ

Mısır

İslami Altın Dinar, İslami Özel Çekme Hakkı ve İslami Ödemeler Birliği (IPU): Bazı Kavramsal ve Pratik Düşünceler

Tahir BEG

Hindistan

Kuran'da ve Sünnette İktisadi Hayata Yön Veren Hükümler

الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية المشتركة

Jaber Bakri Mohamednur Al SAIEG

Suudi Arabistan

Dünya Ekonomisinde Büyük Şirketlerin Yeri, Önemi ve Sağladığı Avantajlar; Müslüman Dünyası Açısından Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Türkiye

Fil ve Kureyş Sureleri Bağlamında İktisadi İşbirliklerinin Kur’an’daki İlkeleri

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Türkiye

Orta Asya Ülkelerinin Bütünleşmesinde Çin ve Rusya Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI

Türkiye

02 KASIM 2018 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI-II

İSLAM EKONOMİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferudun KAYA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Davranışsal İktisat, Sınırlı Rasyonellik ve İslam İktisadı İlişkisi

Doç. Dr. Ferudun KAYA

Hayal ÖZÇİM

Türkiye

Türkiye’nin Helal Turizm Pazarında Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Unsurlarının Turizm Politikası Açısından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Prof. Dr. Hüseyin ALTAY

Türkiye

Bazı Seçkin İslam Bilginlerinin İslami Ekonomisi ve İktisadi Düşünceleri

Nur UDDIN

Bangladeş

İslam İktisadını Geliştirme Kurulu Önerisi

Tarek ZUMAR, Ahmed OMRAN

Mısır

İslam Felsefesi ile Karşılaştırma Yapan Bir Batı Medeniyetinin Ekonomik Felsefeye Referansla Eleştirisi

Dr. Erdal AYDIN

Türkiye

Dünya’da ve Türkiye’de Helâl Turizmin Yeri Ve Önemi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Türkiye

Piyasadaki Adalet: İslam'ın Pazar İdeolojisinin Bir Sergisi

Abdul-Rahim ADADA

Türkiye

İslam Birliği Ekonomik İşbirliğinin Yol Haritası

Suat GÜN

Türkiye

10:00 – 12:00

KONGRE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE KAPANIŞ

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

  Kongre Yöneticileri,

  Oturum Yöneticileri,

  Tebliğ Sunan Akademisyenler

12:00 – 14:00

Cuma Namazı ve Dinlenme

14:00 –

Öğle Yemeği ve Boğaz Turu

Kongre Ana Konuları

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarıyla ilgili hususlar, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı altında incelenecektir. 

Bu kongrenin amacı;

İslâm Birliğine giden yolda, İslâm Fıkhında İktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesidir. 

İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları, aşağıda yer alan "Ekonomik Güç Belirleme Kriterlerindeki" hususların ortaya çıkarılması için şu başlıklar altında incelenecektir; 

 • İslam Ekonomisi

 • İslam Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri Ve Yapısal Özellikleri

 • İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Ticari İşbirliği

 • İslam Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi Ve Ticaret Potansiyeli

 • İslam Ülkelerinde Temel Ekonomik Sorunlar

 • İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Artırılması

 • Finansal Sektörde İşbirliği

İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÜCÜNÜ BELİRLEME KRİTERLERİ 

 1. İslâm fıkhında (Kur’an’da ve Sünnette) iktisadi hayata yön veren hükümler
  • İslâm İktisadı Mefhumu ve Metodolojisi
  • İslâm İktisat Modelinde Tüketim ve Üretim
  • İslâm İktisat Modelinde Devletin Rolü
  • İslâm İktisat Modelinde Sigorta
  • İslâm İktisat Modelinde Faizsiz Bankacılık
  • İslâm İktisat Modelinde Zekât Uygulaması ve Mali Siyaset
  • İslâm İktisat Modelinde İktisadî Gelişme
  • İslâm Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği
 2. İslâm Ülkelerinin İş Gücü;
  • İş Gücü politikası
  • İş Gücü Eğitimi
  • İş Gücü Durumu
  • İşsizlik
  • Yurt Dışına Giden Gelen İşçiler
  • Çalışma Koşulları ve Usulleri
  • İşçi-İşveren, İşçi-Devlet ilişkileri
 3. İslam ülkelerinin üretim kalem ve kapasiteleri
 • Tarım ürünü üretim kalem ve kapasiteleri
  1. Tarım Politikaları, Gelişme Programları, Gerçekleşme Oranları
  2. Tarım Teknolojisi Verimliliğe Etkisi
  3. Ziraat, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Faaliyetleri ve Üretimi
  4. Tarım Ürünleri Olarak Yeterlilik Durumu
 • Sanayi Ürünü Üretimi kalem ve Kapasiteleri
  1. Sanayileşme politikaları
  2. Sanayi Sektörleri, Üretim Miktarları
  3. Sanayide Çalışan İşgücü ve Sanayi Dallarına dağılımı
  4. Yer altı madenleri
  5. Enerji Üretimi ve Yeterlilik Durumu
  6. Savunma Sanayi Üretimi
   1. Harp, Silah, Araç ve gereçlerinin Üretimi
   2. Savunma Sanayi Olarak Dışa bağımlılık
 • Stratejik maddeler ve Stokları
 • Ticaret Kapasiteleri
  1. İç ve Dış Ticaret politikaları
  2. Ticari Şirketler ve Meslek Kuruluşları
  3. Fiyat hareketleri
  4. İthal ve İhraç Maddeleri ve İlişkide olduğu Ülkeler
  5. Dış Ticarete konan Kısıtlar, Ülke Ekonomisinin Hassasiyetleri
  6. İlişkide Bulunduğu Uluslararası Ekonomi Örgütleri
  7. Ödemeler dengesi
 • Turizm ve Tanıtım
  1. Turizm Politikası ve Eğitim
  2. Ülkeye Gelen Turistler
  3. Turizmi tanıtma Faaliyetleri
  4. Turizm Anlaşmaları
  5. Otel, Motel, Kampingler
  6. Projeler
 • Maliye Politikaları
  1. Bütçe, Emisyon Durumu, Para Değeri, Altın ve Döviz Durumu, İstikrazlar
  2. Bütçenin Önceki Yıllara Göre Değişiklik Gösteren Yönleri
  3. Devletlerin Maliye ve Para Politikaları
  4. Yatırımların Yapıldığı Alanlar ve Üretim yerlerine Göre dağılımı
 1. İslam ülkelerinin ihracat kalem ve kapasiteleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 2. İslam ülkelerinin ithalat kalemleri ve hacimleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 3. İslam ülkelerinin milli gelirleri ve dağılımları
 4. Dünya ülkeleri arasında uygulanan ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
 5. İslam ülkeleri arasında kurulabilecek ekonomik işbirliği esas ve prensipleri

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Takvimi

ÖNEMLİ TARİHLER 

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Ağustos 2018
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2018
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 01 Ekim 2018
 4. Kongre tarihi : 01-02-03 Kasım 2018
Page 1 of 2